KOMMITTÉN FÖR OPARTISKHET
Kommitténs uppdrag är att säkerställa oberoende och opartiskhet hos AgR Certifications. Detta inkluderar att:
Ha en opartisk ställning mot AgR.
Bidra till att utveckla vår policy för opartiskhet.
Motverka tendenser att tillåta kommersiella eller andra intressen påverka certifieringstjänsterna.
Ge råd i frågor som rör förtroendet för certifiering, inklusive öppenhet och allmänhetens uppfattning.
Genomföra årliga genomgångar av opartiskhet i certifierings- och beslutsprocessen.
Utgöra en intresseavvägning, så att inget enskilt intresse är dominerande.
Ha tillgång till all information som behövs för att kunna utföra sina uppgifter.
Övervaka certifieringsaktiviteter/verksamheter ex. internrevision och ledningens genomgång.
-
-
-

-

-

-

-

-
Fatta certifieringsbeslut, om alla revisorer deltar vid samma revisionstillfälle.
Godkänna rekrytering.
Välja tekniska experter.
Kontinuerligt utvärdera de tekniska experterna
Hantera klagomål/överklagande av beslut.
-

-
-
-
Om du önskar överklaga ett certifieringsbeslut eller har klagomål klicka här
OM-A.g.R
CERTIFIERING
HÅLLBARHETSBEDÖMNINGAR
OPARTISKHET
ACKREDITERING
UTBILDNING
ANSÖKAN
KONTAKT